Oferta edukacyjna

Naszym wychowankom proponujemy:

1. Udział w okresie adaptacyjnym dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola i ich rodziców
Celem okresu adaptacyjnego jest zapoznanie dzieci z przedszkolem jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego w celu łagodzenia stresu związanego z adaptacją dzieci do środowiska przedszkolnego. Dni adaptacyjne realizujemy w sierpniu.
2. Oferujemy dobre przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych.
Dzieci objęte są pracą dydaktyczną ukierunkowaną na rozwój umiejętności niezbędnych do nauki czytania, pisania i liczenia. Nauka tych kompetencji odbywa się poprzez zabawę w oparciu o zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program wychowawczo – dydaktyczny oraz program Katolickiego Przedszkola. Nauczyciele wykorzystują również w pracy z dziećmi elementy koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięcej matematyki”, metody Dobrego Startu - M. Bogdanowicz, metody ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, C. Orffa oraz ruchu rozwijającego W. Sherborne.
3. Codzienny udział w sytuacjach edukacyjnych rozwijających sferę emocjonalno - poznawczą dzieci.
Nauczyciele każdego dnia organizują dla dzieci sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, gry, zabawy ruchowe, które sprzyjają:
- właściwemu zdobywaniu wiedzy o otaczającym świecie,
- rozwijaniu niezbędnych umiejętności dla osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
- rozwojowi zdolności komunikacyjnych,
- nabywaniu samodzielności i dojrzałości emocjonalnej,
- rozwijaniu motywacji do uczenia się,
- rozwijaniu sprawności fizycznej.
4. Odkrywanie twórczych dyspozycji dzieci.
W przedszkolu organizowane są różnorodne zajęcia z zakresu rozwijania twórczej aktywności dziecka. Zajęcia takie prowadzone są zarówno z całą grupą dzieci, jak również w mniejszych grupach. Są to zajęcia rozwijające szczególne zdolności dzieci: plastyczne, manualne, muzyczne, teatralne. W tym celu nauczyciele wykorzystują nowatorskie metody pracy z dziećmi.
5. Dzieci biorą udział w konkursach przedszkolnych.
Przedszkolaki mają możliwość realizacji własnych pomysłów oraz wiedzy w różnych przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursach. Konkursy takie stwarzają okazję do zaprezentowania umiejętności, wiedzy, zdolności dzieci, pozytywnie motywują, pozwalają dostrzec mocne strony, co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości oraz pomagają w przełamywaniu nieśmiałości i zdobywaniu odporności psychicznej wynikającej z rywalizacji.
6. Oferujemy dzieciom udział w wycieczkach tematycznych.
Nauczyciele planując i organizując pracę z dziećmi, starają się zapewnić dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym. W tym celu są organizowane wyjścia do różnych punktów usługowych czy miejsc użyteczności publicznej np. poczta, apteka, straż pożarna i inne oraz szereg wycieczek przyrodniczych po najbliższej okolicy.
7. Zapraszamy do przedszkola różnych ciekawych ludzi.
W celu podzielenia się swoimi pasjami, zawodami czy też swoim hobby zapraszamy wiele interesujących ludzi. Organizujemy spotkania z muzyką „Koncert dzieci ze Szkoły Muzycznej”, warsztaty teatralne, warsztaty fizyczno – chemiczne, warsztaty robienia mydełek, spotkanie z leśnikiem, listonoszem, policjantem , strażakiem, lekarzem czy fryzjerem, itd.
8. Zatrudnieni nauczyciele w naszym przedszkolu posiadają dodatkowe kwalifikacje z terapii pedagogicznej oraz z pedagogiki specjalnej, w związku z tym jest możliwość wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nauczyciele w grupach przeprowadzają diagnozę rozwoju dzieci, zwracając szczególną uwagę na wymowę dziecka, zachowanie i rozwój procesów umysłowych. W przedszkolu dla dzieci, które tego wymagają są prowadzone zajęcia z terapii pedagogicznej oraz zajęcia z logopedą i psychologiem.
9. Proponujemy dzieciom udział w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych z:
- rytmiki 1 x w tygodniu,
- śpiewu 1 x w tygodniu,
- języka angielskiego 2 x w tygodniu w każdej grupie wiekowej,
- taniec 1 x w tygodniu,
- religia 1 x w tygodniu,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 1 x w tygodniu.
10. Dzieci raz w tygodniu mają katechezę.
Ponadto nauczyciele w ciągu całego roku realizują tematykę religijną zgodnie z liturgicznym rokiem kościoła oraz przybliżają dzieciom postać Patrona przedszkola - św. Jana Pawła II.
11. Oferujemy dzieciom i ich rodzicom udział w życiu i uroczystościach przedszkolnych:
- Wyjazdy integracyjne,
- Spotkanie ze św. Mikołajem,
- Wigilia,
- Jasełka,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Bal karnawałowy,
- Dzień Rodziny,
- Spotkania z wiosną,
- Dzień Dziecka,
- comiesięczne Msze św. w Kościele Św. Jana Pawła II, (trzecia niedziela m-ca), czynny udział dzieci i rodziców.
12. Współpraca z rodzicami.
W celu ujednolicenia metod wychowawczych środowiska przedszkolnego i rodzinnego proponujemy ścisłą współpracę z rodzicami. Rodzice są informowani na bieżąco o rozwoju i postępach swoich dzieci. Odbywa się to podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielami oraz poprzez spotkania grupowe. Rodzice mają możliwość obserwacji aktywności własnego dziecka podczas zajęć otwartych, uroczystości przedszkolnych, warsztatów, które są atrakcyjną formą współpracy z rodzicami.

 

Powrót